Ontwerp

Werkwijze ontwerpkeuze

In 2022 is de ontwerpkeuze binnen de Klein-Zundertse Heikant geëvalueerd. Op basis van de resultaten van die evaluatie is de huidige werkwijze bijgesteld naar onderstaande werkwijze.

 1. De ontwerper  *) wordt in eerste instantie gekozen voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden tussen bestuur en ontwerper *). Wanneer beide partijen akkoord zijn, krijgt de ontwerper *) nog maximaal 2 jaar de mogelijkheid om te ontwerpen.
  Na maximaal 3 jaar volgt er altijd een nieuwe ontwerpersverkiezing. Een ontwerper kan ook een ontwerp indienen met de intentie om minder dan 3 jaar te ontwerpen.
 2. De ontwerper moet lid zijn van de buurtschap.
 3. Gekozen wordt op basis van een ontwerp; het is aan de ontwerper om deze al dan niet uit te werken in een maquette.
 4. Intentie om te ontwerpen indienen vóór 23 oktober. Definitieve ontwerp indienen voor 1 december.
 5. De verkiezing vindt plaats in een aparte verkiezingsvergadering.
 6. Ontwerpers stemmen zelf niet mee.

Haalbaarheidsselectie (door de selectiecommissie).

 1. De ontwerpen worden vóór de ontwerpersverkiezing eerst beoordeeld door een selectiecommissie. .
 2. De  selectiecommissie bestaat uit  het bestuur en een aantal enthousiaste buurtgenoten.
 3. De buurtgenoten die door het bestuur worden gevraagd voor de selectiecommissie  worden geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op verschillende gebieden zoals o.a. constructie, techniek en vormgeving. Zij vormen samen een afspiegeling van de buurtschap en beoordelen het ontwerp op haalbaarheid qua tijd, kosten, techniek en vormgeving, maar ook op draagvlak. Als het ontwerp niet bij het buurtschap past, zal het niet doorgaan naar de ontwerpersverkiezing, ook al is het een goed ontwerp.  
 4. Alle ontwerpen zullen op basis van dezelfde criteria beoordeeld worden door middel van het invullen van een beoordelingsformulier. Na de presentatie van het ontwerp zal op basis van de ingevulde formulieren en de evaluatie beslist worden of het ontwerp haalbaar is of niet. De ontwerper *) is hierbij niet aanwezig.
 5. Maximaal 3 ontwerpen zullen doorgaan  naar de ontwerpersverkiezing.
 6. De selectiecommissie wordt bij iedere ontwerpersverkiezing opnieuw samengesteld.

Verkiezing

 1. De ontwerper *) presenteert zijn ontwerp (en zichzelf) op de verkiezingsvergadering. Ook kan er extra toelichting worden gevraagd aan de ontwerper.
 2. Alleen buurtgenoten mogen stemmen.
 3. De aanwezige buurtgenoten (inclusief bestuur) brengen een stem uit door middel van blanco stembriefjes.
 4. Het bestuur maakt het aantal uitgebrachte stemmen per ontwerp bekend.
 5. Bij gelijk aantal stemmen beslist het bestuur.

Tweede en derde jaar.

 1. Tenzij anders overeengekomen tussen ontwerper en bestuur vindt er geen verkiezing plaats.
 2. De ontwerper is volledig vrij in zijn ontwerp, uiteraard binnen de mogelijkheden van de buurtschap (financieel en technisch haalbaar, draagvlak).
 3. De ontwerper presenteert zijn idee op de jaarvergadering, dit kan b.v. aan de hand van een tekening of maquette, wel moet duidelijk zijn hoe het ontwerp ongeveer gaat worden.
 4. Vóór de jaarvergadering vindt er een overleg plaats met (een deel van) het bestuur (evt. aangevuld met enkele bouwers) omtrent de haalbaarheid van het ontwerp; het bestuur moet een idee krijgen van wat er bij het ontwerp komt kijken op het gebied van kosten, bloemen, figuratie etc.

Samenstelling van een  ontwerpersgroep

 1. De ontwerpersgroep wordt gekozen in de samenstelling waarin hij indient.
 2. Indien de ontwerpersgroep niet doorgaat in de gekozen samenstelling kan er:
  1. Worden gestemd op een extra ontwerper, voorgesteld door de huidige ontwerpersgroep
  2. Worden gestemd om verder te gaan met minder ontwerpers
  3. Een geheel nieuwe ontwerpersverkiezing worden georganiseerd.
   Het bestuur beslist hierover.

Ontwerpers traject

 1. Eerst wordt een ontwerp gekozen tijdens de verkiezingsvergadering (jaar 1) of ingediend bij het bestuur voor beoordeling op haalbaarheid (jaar 2 en 3). en beoordeeld op haalbaarheid
 2. Daarna wordt een uitgebreider ontwerp ingediend waarin duidelijk wordt:
  • Welke kleuren er gebruikt gaan worden .
  • Welke onderdelen gaan bewegen, of andere techniek vereisen.
  • Welke materialen er nodig zijn.
  • Of er gebruik wordt gemaakt van figuranten en/of muziek.
  • Ook wordt er een voorlopig budget opgesteld
 3. Als het bestuur akkoord geeft op het uitgewerkte ontwerp kan de maquette worden gemaakt.,
 4. De maquette  dient af te zijn vóór  de presentatie tijdens het maaifeest.
 5. Ook dient er een constructie maquette te zijn, die kan dienen als basis om op voort te borduren. Deze dient te worden samengesteld met de constructieleden van de Buurtschap en dient vóór aanvang van de bouwperiode klaar te zijn.

Inwerkingtreding

 1. Bovenstaande werkwijze gaat vanaf corsojaar 2023 in.

 *) waar “ontwerper” staat, kan ook gelezen worden: “ontwerpersgroep”

Het bestuur van de Klein-Zundertse Heikant heeft altijd het recht de samenwerking met de ontwerper *) te ontbinden voordat de maximale 3 jaar zijn verstreken.